Wesley College

Melbourne, Victoria

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | REGISTER TO ATTEND THE EXHIBITION
รับชมข้อเสนอพิเศษจากทางโรงเรียน | VIEW THIS SCHOOL’S SPECIAL OFFERS
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Melbourne
Victoria
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1866
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
สหศึกษา
Co-educational
โรงเรียนประจำ/พักอาศัยกับครอบครัว
อุปถัมภ์/ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
โรงเรียนประจำ
Boarding
ELICOS: ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
VCE | IBDP
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
2314
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน:
(วีซ่านักเรียน)
Current number of international
students (500 Visa)
54
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี:
(ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
AUD$43,300-$46,456
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$29,500
CRICOS Number: 00354G
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

Wesley College คือโรงเรียนสหศึกษาเอกชั้นนำ ที่มีหลักสูตร International Baccalaureate ที่ได้มาตรฐานโลก และประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี Wesley College คือสถานศึกษาที่มอบโอกาสทางการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบโรงเรียนประจำ หรือแบบไป-กลับ ที่มีคุณภาพสูงชนิดที่ยากจะหาใครเทียบ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจของตนเองไปพร้อม ๆ กับ ปลุกปั้นและฝึกฝนความสามารถพิเศษต่าง ๆ ผ่านแนวทางการจัดการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม นอกจากนี้ โรงเรียนยังสนับสนุนพัฒนาการของนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปีสุดท้ายที่เข้ารับการศึกษาทั้งสามวิทยาเขตในเมือง Melbourne

ความเป็นเลิศทางวิชาการ คือหนึ่งเครื่องหมายการค้าของการจัดการศึกษาที่ Wesley และเราก็ภาคภูมิใจในความสำเร็จในระดับยอดเยี่ยม ของเหล่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิกตอเรีย (Victorian Certificate Education/VCE) และหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme /IBDP (หลักสูตรการศึกษานานาชาติที่เทียบเท่ากับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

Wesley College มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (ELPP) ที่วิทยาเขต Glen Waverley สำหรับนักเรียนที่ต้องการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ก่อนเข้าเรียนร่วมในห้องเรียนจริง ในส่วนของหอพักที่ Wesley มีการออกแบบและติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแบบร่วมสมัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในขณะพักอาศัย ที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 9 ถึง 12 ที่มาจากทั้งในเมือง Melbourne ชานเมือง หรือ จากต่างประเทศทั่วทั้งเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป

Wesley College is a leading independent, coeducational, IB World School, with a history of achievement spanning more than 150 years. Offering Boarding and Day school places, Wesley provides unparalleled opportunities for students to discover their passions and nurture their talents through a holistic educational approach. The College supports the development of every girl and boy from early childhood years through to Senior School, across three Melbourne metropolitan campuses.

Academic excellence is a hallmark of a Wesley education and we are proud of the exceptional achievements of our graduating Victorian Certificate of Education (VCE) and International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) students.

Wesley College offers an English Language Preparation Program (ELPP) at the Glen Waverley campus for students requiring intensive English prior to entering mainstream classes. Wesley’s contemporary boarding facility, Learning in Residence, is designed for students in Years 9 to 12, who come from metropolitan Melbourne, rural Australia, and international locations across Asia, the Middle East and Europe.

รับชมข้อมูลโรงเรียนนี้บน ASIS | View this School’s profile on ASIS

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้ | All Schools participating in the Bangkok Fair