ពិព័រណ៍ព័ត៌មានសាលាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ២០២៤!

The Australian Schools Information Day will return to Cambodia in 2024!

ពិព័រណ៍ព័ត៌មានសាលានៅប្រទេសអូស្រ្តាលីឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៨ ខែកញ្ញា ម៉ោង៖ ១:០០រសៀល – ៥:០០ល្ងាច

សណ្ឋាគារ Hyatt Regency Phnom Penh

The Australian Schools Information Day

Sunday 8 September 2024, 1.00pm – 5.00pm

Hyatt Regency Hotel, Phnom Penh

សូមត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម!

Please check back in 2024 for further information!

ក្នុងពេលនេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសាលារៀន និងការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី សូមពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធព័ត៌មានសាលារៀនអូស្ត្រាលី។

In the meantime, if you’re looking for information on schools in Australia and studying in Australia, check out the Australian School Information System.

ជាមួយនឹងសាលាដ៏ល្អបំផុតជាង ៥០ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចុះក្នុងបញ្ជី
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសាលារៀនអូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរក
និងប្រៀបធៀបសាលារៀនបានយ៉ាងងាយស្រួល
ដើម្បីស្វែងរកសាលាដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់កូនរបស់អ្នក!

With over 50+ of the best Australian schools listed, the Australian Schools Information System allows you to easily search and compare schools to find the best fit for your child!

ចូលទៅកាន់ ASIS ឥឡូវនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម! | VISIT ASIS NOW