Shelford Girls’ Grammar

Melbourne, Victoria

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | Register to attend the Fair
รับชมข้อเสนอพิเศษจากทางโรงเรียน | View this School’s Special Fair Offers
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Melbourne, Victoria
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1898
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
หญิงล้วน
Girls
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/
ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
พักกับครอบครัว
ชาวต่างชาติ
Homestay
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):ไม่มี
No
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
VCE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
330
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)
Current number of international students (500 Visa)
17
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี: (ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
ระดับชั้นปีที่ P-12: AUD$25,913-AUD$38,527
Years P-12: $25,913-$38,527
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
พักกับครอบครัว
ชาวต่างชาติ
Australian Homestay Network (AHN)
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):00339F
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

Shelford คือโรงเรียนหญิงล้วนขนาดเล็กอบอุ่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมปลาย เรามีธรรมเนียมปฏิบัติเชิงวิชาการที่โดดเด่น และการสร้างกลุ่มเครือข่ายที่เข็มแข็งและจริงใจต่อกัน เราเชื่อมั่นว่าการดูแลเอาใจใส่ที่ยอดเยี่ยมจะช่วยสร้างกุลสตรีชั้นยอด นักเรียนของเราจะได้รับการบ่มเพาะให้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุน กระตุ้น และท้าทาย คงไว้ซึ่งความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและความกล้าหาญ

มาตรฐานและความเป็นเลิศในระดับสูง ถือเป็นใจความสำคัญหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนของเราค้นพบและนำความปรารถนาของพวกเขามาพัฒนาต่อยอดเป็นความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง ด้วยสัดส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์ทุกท่านรู้จักกับนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี และสามารถสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

Shelford มีหลักสูตรและกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและสนุกสนาน ทั้งทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง กิจกรรมกีฬา การเข้าค่ายและทัศนศึกษานอกสถานที่ การแข่งขันโต้วาที รวมไปถึงกิจกรรมท้าทายความสามารถนักเรียนชั้นปีที่ 9 ที่ไม่เหมือนใคร

ความสามารถทางวิชาการคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคต เพราะความสามารถทางวิชาการจะช่วยพัฒนาชุดความคิด (mindset) ที่จำเป็นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งความสามารถในด้านนวัตกรรม การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสื่อสาร ความเข้าอกเข้าใจ การปรับตัว เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคต

Shelford is a small, welcoming school for girls in Prep to Year 12. We have an outstanding academic tradition and genuine sense of community. We believe our extraordinary care helps create extraordinary girls. Our students thrive in an environment that nurtures, stimulates and challenges them. Where they are encouraged to stay curious and be courageous.

High standards and the pursuit of excellence are core to the fabric of the School. Our students harness their passions and develop lifelong interests. With our small class sizes, teachers get to know each student, nurturing them so they develop to their potential.

Shelford offers exceptional Visual and Performing Arts programs, sporting opportunities and study tours and camps, debating and a unique Year 9 Challenge program.

Academic ability is important for future success, as is fostering the mindset students will need to flourish in the future, as demand for innovation, creativity, communication, empathy and adaptability continues to grow.

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้
All Schools participating in the Bangkok Fair