Oakleigh Grammar

Melbourne, Victoria

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานนิทรรศการ | Register to attend the Fair
รับชมข้อเสนอพิเศษจากทางโรงเรียน | View this School’s Special Fair Offers
ดาวน์โหลด หรือ รับชมแผ่นพับข้อมูลโรงเรียน | Download or view this School’s brochures
ข้อมูลโรงเรียน
School information
เมือง/รัฐ:
City/State
Melbourne, Victoria
ปีที่ก่อตั้ง:
Year established
1983
สหศึกษา/ชายล้วน/หญิงล้วน:
Co-ed/Boys/Girls
สหศึกษา
Co-ed
โรงเรียนประจำ/พักกับครอบครัวชาวต่างชาติ/
ทั้งสองอย่าง:
Boarding/Homestay/Both
พักกับครอบครัว
ชาวต่างชาติ
Homestay
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ELICOS):มี
Yes
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ:
Other English language courses
มี
Yes
ประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา /
หลักสูตร IB:
VCE
จำนวนการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด :
(ระดับชั้น 7-12)
Total number of enrolments (Years 7-12)
352
จำนวนนักเรียนต่างชาติในปัจจุบัน: (วีซ่านักเรียน)
Current number of international students (500 Visa)
21
ต้องใช้ผลสอบ AEAS:
AEAS Test required
ใช่
Yes
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อปี: (ระดับชั้น 7-12)
Annual tuition fee (Years 7-12)
ระดับชั้นปีที่ 2-6: AUD$22,150
Years 2-6:  $22,150
ระดับชั้นปีที่ 7-12: AUD$31,120
Years 7-12:  $31,120
ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัย:
Accommodation costs
AUD$350 ต่อสัปดาห์
$350 per week
เลขหมายการอนุมัติให้สามารถรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ (CRICOS Number):03423G
บชมความสามารถในด้านจำนวนนักเรียนที่เปิดรับของโรงเรียนนี้ | View this School’s Place Availability
ข้อมูลโรงเรียนในรูปแบบวิดีโอพรีเซนต์เทชัน
School Video Presentation

Oakleigh Grammar เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีทัศนะคติแบบสากลที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนานาชาติของเรานั้น มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรม นักเรียนทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารอย่างเข้มข้น

หลักสูตร The International Baccalaureate Middle Years Program สามารถช่วยในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับ หลักสูตร Victorian Certificate of Education (VCE) ในด้านการเป็นผู้รู้รอบที่จะช่วยในการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างสูงในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

นักเรียนในชั้นปีสุดท้ายจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาแบบขยายโอกาสที่สามารถให้นักเรียนในชั้นปีที่ 10 สามารถเลือกลงทะเบียนวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิกตอเรีย (Victorian Certificate Education/VCE) ในตารางเรียนของตนเองได้

เรากำลังยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าสู่ Monash University หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย Monash University เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยในขณะที่ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ความเชื่อมโยงระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและความสำเร็จในประกาศนียบัตรการศึกษาวิกตอเรีย และการอุทิศตนในการทำงานของทีมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถการันตีได้ว่านักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้และการสนับสนุนส่งเสริมที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

Oakleigh Grammar is a co-educational school with a focus on developing successful, global-minded students. Our International student program is diverse and is a perfect fit for our multi-cultural campus. All students are fully immersed in a rich English-speaking environment.

The International Baccalaureate Middle Years Program helps students prepare for the Victorian Certificate of Education (VCE) in a well rounded manner that supports highly successful outcomes.

Senior School Students are given the opportunity to undertake extension studies and capable students in Year 10 may choose to include a VCE unit in their timetable.

We are on the doorstep of one of Australia’s highly regarded Universities, Monash University. The Monash Scholars Program allows students to develop ties to Monash whilst at school. Recognising the link between positive teacher/student relationships and VCE success, our dedicated staff work to ensure that students are given the individualised learning and pastoral support they require.

รับชมข้อมูลโรงเรียนนี้บน ASIS | View this School’s profile on ASIS

ทุกโรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานที่งานครั้งนี้
All Schools participating in the Bangkok Fair