ព័ត៌មានអំពីសាលា
ក្រុង/រដ្ឋ៖ ជាតិ
ឆ្នាំបង្កើត៖ 1998
ការសិក្សារួមថ្នាក់/ប្រុស/ស្រី៖ សិក្សារួមថ្នាក់
អាគារស្នាក់នៅ/ផ្ទះស្នាក់/ទាំងពីរ៖ ទាំងពីរ
កម្មវិធី ELICOS៖ គ្មាន
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសផ្សេងទៀត គ្មាន
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា / IB គ្មាន
ចំនួនចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុប
(ឆ្នាំទី 7-12)
មិនមាន – ISA គឺជាសេវាថែទាំ និងសុខុមាលភាព
ចំនួនសិស្សអន្តរជាតិសរុបនាបច្ចុប្បន្ន (500 ទិដ្ឋាការ)៖ មិនមាន – ISA គឺជាសេវាថែទាំ និងសុខុមាលភាព
តម្រូវការ តេស្ត AEAS ៖ ត្រូវការ
ថ្លៃសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ៖
(ឆ្នាំទី7 ដល់ ឆ្នាំទី12)
ថ្លៃថែទាំសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែគឺ $2,200
ថ្លៃកន្លែងស្នាក់នៅ៖ គ្មាន
លេខ CRICOS ៖ គ្មាន

សេវាថែទាំ និងសុខុមាលភាព ISA គឺជាសេវាថែទាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ តួនាទីរបស់ពួកយើងគឺគាំពារ និងថែទាំកូនប្រុសស្រីរបស់លោកអ្នក។ យើងមិនមែនបម្រើការឱ្យសាលា ឬអ្នកផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនោះទេ គឺយើងធ្វើការជូនលោកអ្នកដែលជាមាតាបិតា ដើម្បីគាំទ្រ និងគាំពារកូនរបស់លោកអ្នក។  លោកអ្នកគួរតែស្នើសុំអ្នកថែទាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពី ISA ដើម្បីគាំទ្រ និងថែទាំកូនរបស់លោកអ្នក និងធ្វើកិច្ចការ​ជំនួសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។

សិស្សដែលប្រើប្រាស់សេវាថែទាំរបស់ ISA នឹងអាចចូល
ប្រើប្រាស់កម្មវិធីសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីសុវត្ថិភាពសិស្ស ISA ដោយឥតគិតថ្លៃ។

All Schools Attending Cambodia

2019-08-08T14:21:31+00:00
HongkongChinaVietnamEnglish